Головна » 2016 » Листопад » 18 » СИСТЕМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗАШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
16:14
СИСТЕМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗАШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


СИСТЕМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗАШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Правове регулювання діяльності національної системи освіти ґрунтується на нормативних документах, які представлені на слайдах:

[СЛАЙД 2] Конституції України, Законах України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту».

В загальноосвітній системі освіти розвивається позашкільна, актуальна за стратегією, спрямована на створення умов для задоволення потреб освітньо-культурних, у професійному самовизначенні і творчій самореалізації вихованців, учнів, слухачів, забезпечення формування професійної компетентності педагога та здійснення управлінського процесу.

В навчальному посібнику Сущенко Г.І. «Позашкільна педагогіка» пропонується два основних принципів – системного та цільового управління педагогічним процесом.

Системний підхід розглядає педагогічний процес в позашкільному навчальному закладі як систему суб’єктів та об’єктів, які знаходяться у взаємодії і взаємозалежності.

Недотримання системного принципу управління призводить до прийняття необґрунтованих рішень, розладу системи в цілому.

Цілеспрямоване управління передбачає визначення головної мети закладу, яка відповідає пріоритетним сучасним завданням держави у галузі соціальної політики, соціально-економічним умовам і національно-культурним традиціям регіону, а також враховує реальні можливості позашкільного навчального закладу.

Управління позашкільним еколого-натуралістичним навчальним закладом починається з визначення цілі, досягнення якої забезпечується науково-обґрунтованою системою-цілісною програмою дій, або річним планом роботи.

Постановка цілі — це є стисло описаний запланований успіх або результат, який виражається в чітких прагненнях і точних формулюваннях і спрямовують професійні наміри і дії педагогічного колективу. Мова в ній іде не про те, що намагається колектив зробити, а про те, заради чого він це робить.

[СЛАЙД 3] На слайді представлено складові управлінської компетентності керівника позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного напряму. Результатом управлінської компетентної діяльності директора позашкільного навчального закладу є особистість учня. Кожен із компонентів управлінської компетентності директора має виховуючий характер. Директор, як лідер своєї команди, формує педагогічний колектив.

Він має сприяти: стимулюванню діяльності працівників ПНЗ, об’єктивній оцінці, самооцінці їхньої роботи; виявленню невикористаних можливостей, нових починань, інновацій, цікавого досвіду; виявленню істотних недоліків, з’ясуванню їхньої природи, наданню потрібної допомоги щодо їх подолання; і підвищення кваліфікації самих керівників.

Відвідуючи заняття, вивчаючи систему роботи педагога, директор позашкільного навчального закладу, його заступники, збагачуються позитивним досвідом, ознайомлюються з цікавими знахідками.

[СЛАЙД 4] Технологія і періодичність внутрішнього (постійного, тематичного, планового, епізодичного, комплексного) контролю визначає адміністрація ПНЗ. Важливого значення для забезпечення дієвого системно-цільового управління має інформаційне забезпечення всіх етапів діяльності. Не маючи інформацію про стан самої системи, її структурних підрозділів зовнішнього середовища, з яким система взаємодіє, неможливо ефективно управляти системою, забезпечувати її раціональне функціонування та успішний розвиток, досягнення визначених програмою цілей. На кожному етапі цільового управління визначаються відповідні джерела інформації і способи її обробки й застосування.

Використання інноваційних технологій гарантує досягнення педагогами високого рівня навчання та виховання, його ефективність за умови оптимальних затрат часу, сил і засобів. Саме з цією метою був створений інформаційно-аналітичний центр, який займається поповненням банку даних навчальної частини, науково-методичної служб, структурних підрозділів тощо.

Це дозволяє – діагностувати та прогнозувати стратегічні дії за основними напрямами роботи закладу.

Цей процес складається: 1)зібрання інформації про стан навчально-виховного процесу у ПЗН; 2) опрацювання та аналіз її під кутом зору поставлених у річному плані цілей; 3) видача управлінських рішень.

Тому інформаційне забезпечення – одна з визначних умов наукової організації праці керівника ПНЗ.

У цьому випадку розрізняють внутрішню і зовнішню інформацію.

Внутрішня інформація охоплює: сукупність відомостей про стан і результати навчально-виховного процесу і відображається у «Робочому зошиті керівника Балаклійської станції юних натуралістів» та включає наступні розділи, які представлені на слайді:

[СЛАЙД 5] I. Річна циклограма навчально-виховного процесу; II. Орієнтовний план контролю; III. Загальна характеристика особового складу педагогічного колективу за рівнем освіти, досвідом роботи, склад допоміжного персоналу; IV. Графік проведення контролю за станом викладання; V. Перевірка виконання навчальних програм; VI. Планування та управління навчально-виховним процесом (засідання педагогічні наради, психолого-педагогічні семінари, інструктивно-методичні ради, тематика засідань школи педагогічної майстерності, контроль за навчально-виховним процесом, накази, розпорядження); VII. Графік контролю за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності, техніки безпеки; VIII. Контроль за станом внутрішньої документації (журналом гурткової роботи, плани виховної роботи, журнали з техніки безпеки, виконання планів роботи відділів, поурочне та тематичне планування, фінансово-господарська діяльність); IX. Контроль за якістю знань вихованців, учнів, слухачів.

Внутрішню інформацію створює і формує адміністрація позашкільного навчального закладу – це система цільового інформування з метою вивчення та аналізу стану навчально-виховного процесу і представлено на слайді: 

[СЛАЙД 6] I. Тижневий тематичний план навчально-виховної та методичної роботи на місяць; II. Тижневий тематичний план роботи завідуючих відділів, культорганізатора на місяць; III. Картка обліку відвідування занять гуртків щотижня; IV. Картка обліку зайнятості працівників молодшого обслуговуючого персоналу; V. Картка перевірки документації педагога.

Зміст інформації розбитий на блоки, які складають цілісну сукупність і представлені на слайдах:

[СЛАЙД 7] Блок I – Інформація про професійно-творчу компетентність складу педагогічного колективу (включає кількісний та якісний склад педагогів, ведення «Професійного Портфоліо педагога творчого паспорту», індивідуальних методичних карток, Атестація, самоосвіта, матеріали міжатестаційного періоду).

 Блок II — Інформація про навчальний процес (це формування дитячого контингенту, мережі гуртків, комплектування груп, уміння планувати заняття на основі вікових та психологічних особливостей дитини, методи активізації пізнавальної діяльності, методи стимулювання навчальної діяльності, виконання проектних робіт, організація дослідницької роботи з обдарованими та талановитими дітьми, контроль за роботою молодшого обслуговуючого персоналу).

Блок III – Інформація про виховний процес (виконання «Алгоритму виховної роботи», планування та організація виховних заходів, оформлення документації щодо проведення виховних заходів (сценарії, протоколи, положення), вивчення рівня вихованості, організація роботи педагогічного колективу, спрямованої на підвищення якості виховного процесу.

Блок  IV – Організація методичної роботи на діагностичній основі (діагностична картка педагога, циклограма методичної роботи, оформлення відповідної документації (плани, протоколи тощо), заходи щодо покращення фахової та методичної підготовки).

Блок V – Творчий духовно-моральний клімат взаємин у колективі (Програми формування педагогічного колективу, заходи по згуртуванню колективу, зміцненню дисципліни, заходи щодо впровадження наукової організації праці, заходи по створенню  належного емоційного, психологічного настрою, створення доброзичливої атмосфери).

Блок VI – Стан інструктивно-методичної роботи

Блок VII – Робота з батьками (вивчення думки батьків щодо отримання позашкільної еколого-натуралістичної освіти).

Блок VIII – Соціальне партнерство з загальноосвітніми навчальними закладами, органами місцевого самоврядування по залученню дітей до справи і турбот свого регіону і країни.

Блок ІХ – Зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

[СЛАЙД 8] Зовнішня інформація охоплює: Нормативно-правові акти, директивні матеріали, навчальні плани, програми.

Значущість інформації оцінюється її потребою для технології управління позашкільним навчальним закладом, для прийняття рішення, прогнозування розвитку ПНЗ, а також, для визначення, який авторитет педагогічних працівників закладу вона формує в оточуючому середовищі.

[СЛАЙДИ 9-14] В закладі розроблено проект «Модель управління позашкільним навчальним закладом» метою якого є набуття нової якості позашкільною освітою шляхом запровадження освітнього менеджменту і демократичних механізмів ефективного управління ПНЗ та його ресурсами і представлено на слайді.

Моніторинг якості навчально-виховного процесу на Балаклійській СЮН – важлива умова підвищення ефективності системно-цільового управління, удосконалення процесів навчання та виховання. Він є планомірним і систематизованим. В рамках моніторингу проводиться прогнозоване оцінювання стану навчально-виховного процесу за напрямами:

[СЛАЙД 15] - Моніторинг охоплення дітей за рівнем навчання за 2011-2015 рр.

[СЛАЙД 16] - Моніторинг охоплення вихованців Балаклійської СЮН за напрямами діяльності.

[СЛАЙД 17] - Моніторинг відвідування занять гуртків за 2011-2015 рр.

[СЛАЙД 18] - Моніторинг стану формування екологічної свідомості.

[СЛАЙД 19] - Моніторинг рівня успішності вихованців за 2011-2015 рр.

[СЛАЙД 20] - Моніторинг участі вихованців у природоохоронних заходах.

[СЛАЙД 21] - Моніторинг участі вихованців у МАН.

[СЛАЙД 22] - Моніторинг рівня вихованості.

[СЛАЙД 23] - Динаміка підвищення професійної компетентності педагогів.

Моніторинг дослідження навчально-виховного процесу дозволяє отримати наступні результати, які представлені на слайді: [СЛАЙДИ 24-26]

Маркетингова діяльність керівника ПНЗ спрямована на виявлення, прогнозування та формування попиту на освітні послуги, узгодження діяльності ПНЗ з очікуваннями й культурно-освітніми потребами регіону, громади, особистості. Розгортання спектру та формування найбільш оптимальної інфраструктури освітніх послуг здійснюється поетапно.

[СЛАЙД 27] Етапи маркетингової діяльності закладу представлені на слайді.

Таким чином, системно-цільове управління ПНЗ еколого-натуралістичного напряму забезпечує реалізацію управлінської компетентності керівника створюючи інформаційну картотеку, широко застосовуючи Інтернет, дозволяють використовувати нові інформаційні технології, як у навчальному процесі, так і в управлінській діяльності керівника ПНЗ.

Необхідно підкреслити, що керівник ПНЗ, знаходячись на вершині управлінської піраміди, має лише одну перевагу: уміти за фактами, завдяки старанному їх аналізу, виявити закономірності педагогічного процесу, його тенденції і протиріччя, і, своєю професійною майстерністю управління, сприяти розвитку і згуртуванню педагогів, дітей та їх батьків в дружню сім’ю. І якщо стиль його управління не пригнічує, а запалює, можна вважати, що управлінські функції знаходяться в гармонійній єдності і взаємодії.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Переглядів: 396 | Додав: lpurdya | Теги: сучасні умови, Балаклійська СЮН, Пурдя Людмила Андріївна, ПНЗ, системно-цільове управління | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar