Головна » Статті » Мої статті

Формування екологічної компетентності вихованців ПНЗ з використанням інноваційних технологій

Балаклійська станція юних натуралістів спрямовує свою діяльність на впровадження основних положень освіти в інтересах збалансованого розвитку й, в першу чергу, на реалізацію Концепції екологічної освіти України. Адже формування цілісного екологічного знання і мислення є її стратегічним напрямом.

З цією метою в закладі розроблено програмно-цільовий проект «Безперервна екологічна освіта для сталого розвитку» метою якого є створення цілісної, постійно діючої, безперервної екологічної освіти в гуртках навчальних закладів Балаклійського району, через впровадження:

  • моделі організації позашкільної безперервної екологічної освіти та моделі формування екологічної компетентності вихованця;
  • використання напрямів безперервної екологічної освіти та виховання;
  • створення системи позашкільної екологічної діяльності з питань підготовки обдарованої та талановитої молоді до участі в МАН, екологічних інтелектуальних турнірах, конкурсах, акціях тощо;
  • розроблення та експериментальне опробування моделі моніторингу формування екологічної культури учнів у ПНЗ;
  • використання критеріїв визначення рівнів сформованості елементів екологічної культури за Г.П. Пустовітом;
  • розроблення та впровадження інноваційних технологій щодо організації безперервної екологічної освіти в навчальних закладах району.

Форми, методи та напрями реалізації проекту:

Традиційні форми: екологічні: бумеранги, брейн-ринги; ділові та рольові екологічні ігри;  масові природоохоронні свята, конкурси, акції; інтегровані заняття між гуртками; гурткова робота екологічного напрямку; екологічна стежка; міжнародний календар екологічних акцій.

Інноваційні: виступи екологічних агітбригад; комп’ютерні природоохо-ронні імітаційні ігри; екологічні тренінги; екологічні проекти;  моделювання екологічних процесів;    участь у національному турі Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище», календар «Globe», всеукраїнській кампанії «Вишнева Україна»; МАН з секції «Екологія»; використання інтерактивних технологій;          зоологічний клуб вихідного дня; використання потенціалу музейної педагогіки; літня екологічна практика щодо вивчення екологічного стану Балаклійського району, організація нових заказників місцевого значення та проведення польових навчальних практикумів екологічних експедицій, наукових, практичних конференцій.

Напрями реалізації проекту:

Неформальна екологічна освіта:

-        організація на базі СЮН недержавних осередків екологічної освіти «Екологічна варта».

Учасники проекту: позашкільний навчальний заклад еколого-натуралістичного напряму (Балаклійська станція юних натуралістів), дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади міста і району.

Етапи реалізації проекту:

І етап. Підготовчий:

-        створення гуртків, творчих об’єднань еколого-натуралістичного напряму в загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах міста та району – вересень.

ІІ етап. Методичний супровід організації проекту:

-        організація навчання керівників творчих об’єднань еколого-натуралістичного напряму з питань «Методика організації та проведення досліджень на базі екологічної стежки, навчально-дослідній ділянці»; «Організація проведення екологічних тренінгів, проектів»; «Методика проведення екскурсій в природу»; «Методика підготовки дитячих наукових екологічних проектів» - жовтень.

ІІІ етап Впровадження практичної частини реалізації проекту:

IV етап

1. Моніторинг  визначення рівнів сформованості елементів екологічної культури учнів.

2. Моніторинг впливу дослідницької роботи на екологічний стан досліджуваного об’єкту.

3. Динаміка дослідження впливу проведеної роботи на екологічну свідомість й інформованість населення (анкетування).

План реалізації:

І. Створити творчі об’єднання еколого-натуралістичного напряму в загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах міста і району.

ІІ. Провести методичний супровід організації проекту.

ІІІ. Впровадити практичну частину проведення проектів за рівнями навчання:

І рівень навчання – дошкільна та початкова екологічна освіта;

ІІ рівень основний – учні 5-8 класи загальна середня екологічна освіта;

ІІІ рівень вищий – учні 9-11 класів, студенти навчальних закладів І, ІІ та ІІІ рівнів акредитації.

IV. Моніторинг сформованості елементів екологічної свідомості учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах міста та району.

Очікувані результати:

1. Активізація діяльності учнів і населення щодо поліпшення екологічного стану регіону.

2. Створення діючої моделі організації безперервної екологічної освіти на Балаклійській станції юних натуралістів та сформувати екологічну компетентність вихованців.

3. Проведення моніторингу якості безперервної екологічної освіти на СЮН на підставі визначення рівнів сформованості елементів екологічної культури школярів.

4. Створення системи підготовки обдарованих дітей до участі в МАН, інтелектуальних турнірах, конкурсах, у всеукраїнських програмах «Globe», кампанії «Вишнева Україна», «В об’єктиві натураліста».

5. Розроблені методичні рекомендації щодо організації безперервної екологічної освіти для навчальних закладів.

Оцінка результатів

Учасники проекту представляють свої роботи на екологічних науково-практичних конференціях, беруть участь в екологічних інтелектуальних турнірах, Всеукраїнському етапі Міжнародної акції «Енергія і середовище», «Globe», кампанія «Вишнева Україна». Таким чином, вони самоутверджуються як особистості, що впевнені в своїх поглядах. Як результат, мають сформовану систему екологічних та духовних цінностей. Завдяки гармонії, особистої моралі і довкілля кожен з них буде готовим до спрямованої екологічної свідомості.

Доцільне організоване спілкування з природою сприяє формуванню особистісно-ціннісного ставлення до неї, розвиває духовне самовдосконалення, стимулює потребу у постійному спілкуванню з довкіллям, підносить екологічну мораль на більш високий рівень.

Крім зазначених вище, ПНЗ проводить такі форми роботи практичного спрямування: зоологічний клуб вихідного дня та літня екологічна практика.

Зоологічний клуб вихідного дня

З метою використання пізнавально-естетичних можливостей мешканців зоопарку СЮН у вихідні та святкові дні проводяться з відвідувачами екскурсії для ознайомлення та розвитку у дітей дбайливого ставлення до тварин, формування вмінь і навичок спостерігати, доглядати і відчувати відповідальність за них.

Працівники закладу використовують активні форми і методи вивчення тварин зоопарку та рослин дендропарку (екскурсійні конкурси, майстер-класи).

Літня екологічна практика (ЛЕП)

Балаклійська станція юних натуралістів протягом 20 років організовує ЛЕП юннатів, що є практичним продовженням реалізації знань, вмінь, навичок, які учні отримали впродовж навчального року в гуртках природничого циклу.

В період ЛЕП реалізуємо: дослідницькі, пошукові, екскурсійні, експедиційні види діяльності, польові навчальні практикуми з організації нових заказників місцевого значення, вивчення природно-заповідного фонду Балаклійського району, участь у всеукраїнському конкурсі «Globe», кампанії «Вишнева Україна», акції «Моя Батьківщина – Україна», «Моніторинг біорізноманіття» вивчаємо та охороняємо водні басейни Балаклійського району, їх екологічний стан.

Таким чином, аналіз практичної діяльності СЮН дозволяє констатувати, що формування екологічної культури особистості можливо за умови виконання послідовних навчально-виховних завдань з формування екологічної компетентності, а саме:

-   створення умов для ефективного усвідомлення учнями сутності сучасних проблем екології та їх актуальність для суспільства;

-   формування та розвиток відчуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища на місцевому, а в подальшому на національному і глобальному рівнях;

-   формування ціннісно-мотиваційної сфери особистості, яка має забезпечити усвідомлення сутності її екологічного орієнтованих стосунків з (поведінки і діяльності) довкіллям;

-   формування знань і вмінь дослідницького характеру, які б сприяли розвитку творчої і ділової активності особистості у процесі вирішення екологічних проблем і пов’язаних з ними життєвих ситуацій;

-   створення передумов, коли засвоєні знання і моральні принципи поведінки у навчальному середовищі  стають переконанням особистості;

-   вироблення умінь приймати власні відповідальні рішення з охорони навколишнього середовища і головне діяти у відповідності даних у процесі практичної діяльності з розв’язування проблем довкілля на місцевому рівні;

-   формування комунікативних навичок особистості у процесі вивчення і охорони природи.

 

Список літератури:

1. Николенко О.М., Кошелєв О.І., Пересадько Л.В. Літні екологічні табори для школярів: досвід та перспективи щодо проведення // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства: третя світова теорія. (Мат. ІІІ Міжнар. наук. конф.). Ч.2. – Київ: Вид-во ін-та східозп., 2004. – С. 163-167.

2. Пустовіт Г.П. Організаційно-педагогічна структура гурткової роботи з екології у позашкільних закладах // Рідна школа. – 2002. – № 8-9. – С. 9-15.

3. Пустовіт Г.П. Екологічне виховання учнів 5-9 класів у позашкільному навчальному закладі (навчально-методичний посібник). ІПВ АПН України. – Кіровоград. – 2003. – С. 49-68.

4. Концепція екологічної освіти України (Затверджена Рішенням Колегії МОН України № 1-3/6-19 від 20.12.2001 р.).

5. Вербицький В.В. Екологія: школа і позашкілля // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2004.

Категорія: Мої статті | Додав: lpurdya (23.11.2016) | Автор: Пурдя Людмила Андріївна
Переглядів: 519 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar