Головна » Статті » Мої статті

Інноваційна діяльність Балаклійської станції юних натуралістів Харківської області

На Балаклійській станції юних натуралістів  створені належні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної позашкільної еколого-натуралістичної освіти, що сприяє реалізації комплексного особистісно-розвивального підходу до освіти молодої людини, доцільному й ефективному впровадженню інноваційних технологій у педагогічний процес і допомагає досягти загальної мети діяльності закладу – виховання конкурентноспроможної молодої людини, компетентної особистості, якій притаманні мобільність, творчість, критичне мислення, здатність брати на себе відповідальність, а головне – готовність до повноцінної самореалізації в суспільній і подальшій професійній діяльності.

Досвід роботи Балаклійської СЮН дає можливість відокремити ключові аспекти діяльності закладу з досягнення зазначеної мети: методологічний, організаційно-методичний, процесуально-результативний, соціально значущий.

Методологічний аспект передбачає:  створення умов для ефективного науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної діяльності педагогів станції юних натуралістів, підвищення  рівня їх готовності до сприйняття і реалізації педагогічних інновацій через розробку і впровадження системи фасилітаційної діяльності керівництва закладу  з удосконалення професійної компетентності педагогів.

Науково-методичний аспект полягає: в організаційно-методичному забезпеченні реалізації інноваційної моделі позашкільного освітнього закладу і передбачає як розробку та впровадження авторських, так і обґрунтоване використання наявних у сучасній науково-методичній літературі комплексів інформаційно-методичного забезпечення навчальних курсів, форм колективної та індивідуальної освітньої діяльності.

Процесуально-результативний аспект: відображається в здійсненні освітнього процесу через впровадження інноваційних педагогічних технологій, комунікування та інформаційної мовленнєвої дії, використання інтерактивних методів у навчально-виховному процесі, проведення моніторингу ефективності діяльності закладу з урахуванням даних педагогічної та психологічної діагностики як самої діяльності, так і її суб`єктів (педагогів, вихованців, учнів, слухачів).

Соціально-значущий аспект: діяльності закладу пов`язаний з організованим гуманізуючим впливом на суспільне середовище через презентацію результатів педагогічної діяльності на різних заходах та на шпальтах наукових видань і ЗМІ, відкрите поширення досвіду педагогів СЮН за межами району, області, укорінення в організаційно-закладовій структурі міста і району інституції, яка цілеспрямовано забезпечує гуманістичну соціалізацію дітей різного віку, різного статку, різного рівня академічної успішності.

Інноваційна модель позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного спрямування – це система принципів, форм, технологій, організаційно-методичних умов та цілей діяльності закладу, в якій поєднані зусилля адміністрації, педагогів, учнів та їхніх батьків, громади щодо створення, засвоєння, використання та поширення нововведень, які допомагають перевести систему позашкільної освіти з режиму функціонування в режим розвитку.

Основними засадами діяльності в Моделі виступають принципи партнерства, цілісності, розвитку і саморозвитку.

Партнерство передбачає консолідацію  можливих соціальних партнерів, примноження системного ефекту за рахунок взаємодії їх потенціалів.

Цілісний підхід означає стратегію скоординованого розвитку всіх суб`єктів і структурно-складових елементів освітньої діяльності СЮН.

Саморозвиток означає орієнтацію на самодостатність позашкільної освіти, пріоритетне спирання на внутрішні джерела її зростання.

В основу створення інноваційної моделі Балаклійської станції юних натуралістів покладені ідеї саморозвитку, самовизначення, самовдосконалення, ефективного використання ресурсів, гуманізації, диференціації, демократизації, особистісно розвивального, аксеологічного та компетентнісного підходів, орієнтації на впровадження розробок, структурно-змістової варіативності позашкільної еколого-натуралістичної освіти.

Головними завданнями розвитку позашкільної освіти на Балаклійській станції юних натуралістів  є : доступність, інноваційність, якість, результативність навчання та виховання.

На станції юних натуралістів створені належні умови для збереження рівного, безпечного доступу для здобуття якісної позашкільної еколого-натуралістичної освіти.

Навчально-виховний процес здійснюється безкоштовно в 52 гуртках біологічного, сільськогосподарського, фенологічного, природоохоронно-краєзнавчого профілів, у яких навчається  933 учня.

Гурткова роботи проводиться як у приміщеннях закладу, так  на базі 18 загальноосвітніх закладів району. Ми активно залучаємо до позашкільної освіти дітей з 14 шкіл сільської місцевості, що складає 62% вихованців.

Гуртки розподіляються за напрямами:

- еколого-натуралістичний – 31 гурток, 639 дитини – 59 %;

- туристсько-краєзнавчий – 6  гуртків, 120 дітей – 11,5 %;

- дослідницько-експерементальний – 9 гуртків, 45 дітей – 17 %;

- оздоровчий – 5 гуртків, 105 дітей – 9,5 %;

- соціально-реабілітаційний – 1 гурток, 24 дитини –  3 %.

Особливу увагу приділяємо охопленню гуртковою роботою дітей пільгового контингенту.

Для організації навчально-виховного процесу в закладі працюють: 33 педагога, з них 9 основних – 3 завідувача відділами, 1 культорганізатор, 5 керівників гуртків; 25 керівників гуртків – сумісники.

Розподіл педагогічних працівників СЮН за фаховим рівнем у 2015 році представлено наступним чином:.

9% - педагог-майстер (педагог-наставник)

21% - педагог-фахівець (педагог-спеціаліст)

64% - педагог-початківець

6% педагог-аутсайдер.

Вважається аксіомою, що лише особистість може виховувати особистість, тому професійна майстерність педагогів та їх компетентність є важливим чинником розвитку дитини.

Основним завданням методичної роботи закладу є поліпшення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, яка впроваджується на діагностичній основі, та залучення педагогів до інноваційної діяльності.

Метою  моделі інноваційної діяльності станції юних натуралістів  є оновлення навчально-виховного процесу педагогічними інноваціями, а саме:

 • науково-методична робота по формування науково-компетентнісного педагога;
 •    програма Розвитку закладу;
 • науково-методичний супровід формування компетентнісної моделі вихованця;
 • реалізація проекту «Моніторинг освітнього процесу»;
 • державно-громадська модель управління закладом;
 • розбудова виховної системи закладу в умовах формування превентивного виховного середовища;
 • створення здоров’язбережувального освітнього середовища – пріоритетне завдання СЮН в рамках моделі «Школа сприяння здоров’ю» 

 Система методичного забезпечення включає основні форми роботи закладу:  творчі конкурси, круглі столи, майстер-класи, тренінги, школа педагогічної майстерності, інструктивно-методична рада, семінари-практикуми, школа молодого педагога, портфоліо. 

Інноваційним засобом, що дозволяє не тільки відслідковувати, а й мотивувати професійне зростання педагога є створення персонального «Портфоліо» та впровадження педагогічних інноваційних технологій, до яких залучаються і керівники гуртків.

Протягом десяти років станція юних натуралістів впроваджує моніторингові дослідження в освітній процес, який допомагає удосконалити його, сприяє розвитку особистості вихованців, дає можливість спрогнозувати розвиток її творчих здібностей та в цілому покращити якість позашкільної освіти, який проводиться за напрямами з використанням кваліметричної моделі, а саме:

          Моніторинг охоплення дітей:

 • за рівнями навчання;
 • за напрямами діяльності.

         Аналіз відвідування занять гуртків дітьми, моніторинг стану формування екологічної свідомості, моніторинг рівня успішності, моніторинг участі вихованців у всеукраїнських, обласних еколого-натуралістичних заходах МАН, моніторинг рівня вихованості вихованців, динаміка підвищення професійної компетентності педагогів

На Балаклійській станції створено  система та власна модель виховної роботи.

Одним з ефективних сучасних технологій, яка впроваджується протягом 5 років в закладі є педагогічна технологія «створення ситуації успіху», в результаті якої спостерігається зростання сформованості в учнів успішної діяльності у пізнавальному процесі.

Впровадження інноваційної моделі діяльності закладу давали і дають вагомі досягнення:

 • Балаклійська СЮН  увійшла  до  національної  мережі «Школи  сприяння  здоров’ю»;
 • У 2011 р. директор закладу стала лауреатом Премії Верховної Ради України в галузі освіти.
 • Природничо-краєзнавчий музей СЮН у 2012 р. отримав звання «Зразковий музей»;
 • Щорічні перемоги у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Тільки цього року 4 вихованці посіли призові місця в секціях ветеринарія та зоотехнія, селекція та генетика, історичне краєзнавство, релігієзнавство;
 • ІІ місце та срібна медаль за участь у четвертій Національній виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» в номінації «Упровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти»;
 • у 2014 р. видана книга з історії освіти району – «Освіта Балаклійщини: історичні розвідки».

В рамках соціального партнерства заклад співпрацює з вищими навчальними закладами м. Харкова, комунальними закладами освіти обласного підпорядкування, НЕНЦом, природоохоронними об’єктами, музеями, архівами Харкова, Києва, науковими бібліотеками, видавництвами, недержавними організаціями екологічного напряму та громадскісттю.

В сучасних скрутних економічних умовах має тенденція до скорочування  кількості позашкільних навчальних закладів. Багаторічний досвід роботи Балаклійської СЮН дає нам підстави стверджувати, що постійна наполеглива праця сприяє формуванню позитивного іміджу позашкілля на місцевому та обласному рівнях і є запорукою подальшого збереження закладу. 

Категорія: Мої статті | Додав: lpurdya (14.07.2016)
Переглядів: 343 | Теги: Балаклія, СЮН, Пурдя Людмила Андріївна, інноваційна діяльність | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar