Головна » Статті » Мої статті

Розвиток і підготовка обдарованих дітей на Балаклійській станції юних натуралістів

Розвиток і підготовка обдарованих дітей

на Балаклійській станції юних натуралістів

Позашкільні педагоги, як організатори позашкільного педагогічного процесу, – неординарні, непересічні й яскраві творчі особливості. Вони приваблюють дітей, захоплюють їх творчістю не завдяки якимось особливим методичним розробкам, а своїм змістовним життям, особливою вдачею і духовним багатством, умінням дивувати, захоплювати справою.

Позашкільний педагогічний процес будується на основі створення середовища й системи гармонійної розвивальної системи впливу, яка здійснюється в умовах відкритого діалогу педагогів і вихованців, що створює оптимальні умови для закріплення пізнавального інтересу, формування особистісної самостійної активності, розкриття творчого потенціалу і стимулювання саморозвитку дитини.

Особистість педагога й особистість вихованця позашкільного закладу виступають як рівноправні співучасники педагогічного процесу з однаковою відповідальністю за кінцевий результат їхньої співпраці та співтворчості.

Головна особистість позашкільного педагогічного процесу полягає в тому, що будується він на взаємній співтворчості педагогів і дітей, на їхній дружбі і духовній спільності, на визнанні самоцінності дитини, на взаємоповазі і взаємній зацікавленості у спільному результаті творчої співпраці.

Переваги науково-дослідницької діяльності в умовах позашкільного закладу:

 1. свобода вибору дитиною напрямку досліджень;
 2. різноманітність форм організаційно-масової роботи, що сприяє підготовці наукового дослідження. 

Однією з можливих реалізацій педагогічних задач є створення на базі нашого закладу наукового товариства «Ерудит», Малої академії наук школярів, очно-заочної біологічної школи, шкільного лісництва.

Головна задача – вибір талановитої, допитливої молоді, ознайомлення з методологією пошуку, глибоке вивчення однієї з наук натуралістично-краєзнавчого профілю, рання профорієнтація.

На Балаклійській станції юних натуралістів протягом багатьох років склалася спадкоємність, коли найбільш обдарованих, захоплених біологією дітей І рівня навчання %, залучали до роботи гуртків ІІ рівня %, а потім і ІІІ рівня навчання %.

Для розвитку творчих здібностей вихованців, учнів, слухачів у науковому товаристві «Ерудит», очно-заочної біологічної школи пед. колектив  сформував такі принципи креативної педагогіки:

 • юннат повинен брати участь у безперервній дослідницькій діяльності протягом усього періоду навчання на СЮН (з 2-го по 11-і класи);
 • психолого-педагогічна атмосфера на СЮН має затверджувати престиж науки;
 • стимулювання пошукової діяльності юннатів, оскільки їхня праця вимагає напруги інтелектуальних та фізичних сил;
 • формування у юннатів таких якостей, як розвиток пам’яті, уважної  спостережливості, просторового мислення, фантазії, уяви і кмітливості;
 • створення умов для індивідуальних і колективних форм досліджень усім учасникам пошукової діяльності (основний критерій – радість успіху у дослідженні).

У методиці учнівських досліджень МАН можна виділити декілька етапів:

 1. Вибір теми дослідження, формування його мети
 2. Збір попередніх даних про об’єкт  вивчення, прийомах і методах роботи
 3. Встановлення послідовних робіт, складання плану, проектування експерименту
 4. Вибір необхідного обладнання, створення умов для досягнення постановленої мети
 5. Виконання і реєстрування ходу робіт і спостережень
 6. Аналіз результатів спостережень і  формування висновків.
 7. Уточнення плану і написання науково-дослідницької роботи.

Тематика досліджень з біології різноманітна. Головне, щоб робота відповідала інтересам учня, його віковим індивідуальним та інтелектуальним можливостям. Для спостережень і досліджень відбирають такі об’єкти та явища, які найбільш типові і яскраво відбивають суттєві сторони місцевих природних умов; доступні для систематичних і регулярних спостережень; можуть бути використані в навчальному процесі для формування і розвитку в учнів біологічних понять, логічного мислення, пізнавальних інтересів, удосконалення практичних умінь і навичок.

Завдання учню доцільно давати у письмовому вигляді. Керівник записує мету дослідження, відомості про джерела знань, короткі вказівки до виконання роботи. Назва теми дослідження повинна бути ясною і конкретною. При формуванні мети роботи слід уникати загальних слів. Вказівки до завдань бажано складати так, щоб вони не регламентували дій учня, а лише спрямували його діяльність у потрібному русі. Учень ознайомився з завданнями, уявив тему і мету майбутньої роботи.

Наступний етап – збір попередніх відомостей про об’єкти дослідження і методику роботи з ними.

Використовуючи доступну біологічну літературу, юний дослідник шукає конкретні відомості про об’єкти вивчення, виясняє, що вже відомо з даного питання, знайомиться з  науковою термінологією.

Для успішного виконання дослідження особливого значення набуває розробка плану. При розробці плану визначають:

а) умови проведення дослідження (перевірки гіпотези);

б) необхідні спостереження;

в) величину виміру;

г) прилади і матеріали для кожного етапу роботи;

д) послідовність виконання дослідів і спостережень;

е) найбільш раціональну форму запису інформації;

є) форми звітності. 

Після складання плану учень підбирає необхідні для роботи матеріали та обладнання, проводить у запланованій послідовності спостереження і виміри. Роль керівника в цій та наступній роботі учня є спрямовуючою і корегуючою.

Дуже  важливо привчити гуртківців точно фіксувати результати спостережень.

Основним завданням учнівських досліджень з біології є їх навчання методом самостійного мислення. Необхідно вчити дітей не лише фіксувати та аналізувати окремі факти або явища, але й знаходити зв’язки між ними.

За підсумками виконання учнями творчих науково-дослідницьких робіт проводимо щорічні наукові сесії, конференції. Кращі роботи представляються на обласний конкурс-захист.

Одним із важливих напрямків навчально-виховної роботи, спрямованої  на розвиток і формування творчих здібностей старшокласників та учнівської молоді є залучення їх до Малої академії наук України. Це одна із пріоритетних форм позашкільної освіти та один із провідних факторів розвитку творчих особливостей.

Багаторічний досвід діяльності МАН на СЮН свідчить про те, що застосування різних моделей організації дослідницької діяльності учнів сприяє прискоренню розвитку їхніх інтелектуальних та творчих здібностей, формуванню високого рівня їхньої творчої активності, індивідуального стилю пізнавальної діяльності, становленню складного комплексу дослідницьких та комунікативних умінь і навичок, оволодінню навичками особистісного самовизначення, самореалізації та саморозвитку.

З метою організації виховного процесу, спрямованого на розвиток творчих здібностей учнів, формування позитивної «Я – концепція», розвиток інтелектуальних умінь, комунікативних здібностей, навичок самоуправління і самореалізації у Харківському територіальному відділенні МАН розроблена методика розвитку творчих здібностей старшокласників у процесі науково-дослідницької діяльності 

Орієнтація навчально-виховного процесу та творчий розвиток здійснюється поетапно. На першому етапі аналізується зміст навчального матеріалу за кожним напрямком. Креативність змісту навчання визначається тим, наскільки його реалізація сприяє розвитку уяви, асоціативної пам’яті: формуванню проблемного бачення, здатності до висування гіпотез, виявлення протиріч, вміння аналізувати і синтезувати  інформацію; здатності до міжособистісного спілкування; цілісності, самостійності сприяння, дивергентності мислення, пошуково-перетворюючого стилю та альтернативності мислення.

На другому етапі навчально-виховного процесу включаються такі навчально-творчі завдання, що забезпечують ефективне використання змісту кожної теми для розвитку мотивів, характерологічних особливостей, творчих умінь і психологічних процесів.

На третьому етапі вводяться спеціальні навчальні курси, спрямовані на розвиток творчих здібностей старшокласників у  процесі пошуково-дослідницької діяльності.

Входження дитини у світ науки обумовлює його спілкування та співробітництво з вченими, краєзнавцями, науковими співробітниками музеїв, бібліотек, впливає на її світогляд, визначає майбутню життєдіяльність.

Психолого-педагогічна діагностика

Розвивати творчі здібності вихованців можна орієнтуючись на їх індивідуально-психологічні особливості. У зв’язку з цим  необхідна також допомога кваліфікованого психолога, який виявить індивідуальні особливості кожної дитини. Крім того, психолог, повинен підготувати і провести тренінги з психологічної підготовки керівників дитячих об’єднань до реалізації методів роботи з обдарованими дітьми.

Запорукою успіху кожного педагога є ефективна діагностика рівня розвитку учнів. Це дозволяє прослідкувати та скорегувати процес формування особистості. Отримані результати можна  використовувати під час планування навчально-виховного процесу. Краще пізнаючи особистість дитини педагог може вберегти дитину від помилок і допомогти їй вирішити чимало особистісних проблем.


У даній роботі пропонується ряд тестів, які використовуються педагогами Балаклійської СЮН і за допомогою яких можна скласти психологічний портрет учня, гуртківця, вихованця.

Працюючи з результатами психологічних досліджень, педагог має дотримуватись максимального такту, коректності та об’єктивності. Бесіда з учнями після проведення дослідження повинна відбуватися, як правило, віч-на-віч і в спокійній обстановці.

Не можна розголошувати дані тестів, якщо вони можуть погіршити психологічний стан дитини, її положення в родині, або в дитячому колективі.

Кожного вихованця можна привернути на свій бік, якщо спиратися на його здібності. Раннє виявлення природних задатків дозволить обрати для вихованця ті види діяльності, які будуть  розвивати саме цю здібність. А вона, в свою чергу, може стати основою для майбутнього розвитку особистості вихованців.

Категорія: Мої статті | Додав: lpurdya (28.01.2016)
Переглядів: 396 | Коментарі: 1 | Теги: Розвиток, Балаклійська СЮН, обдаровані діти, підготовка, психолого-педагогічна діагностика, Пурдя Людмила Андріївна | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 1
avatar
1 20fedosova50 • 16:16, 28.01.2016 [Матеріал]
я б ще додала такий момент як - захист науково-дослідної роботи, до вказаних етапів
avatar